Wersja mobilna             
 
banner Bonus

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BONUS EUROTECH SP. Z O. O.


I.    Definicje


W niniejszym Regulaminie poniższe wyrazy pisane wielkimi literami należy rozumieć następująco:

 1.  SKLEP - sklep internetowy działający pod adresem www.bonuseurotech.com.pl i prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2.  SPRZEDAJĄCY - Bonus Eurotech Sp. z o.o.  z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Pancerz 6,
  NIP 118 16 82 066 NR KRS 159261 Sąd Rej. dla m. st. Warszawy,
  XIV Wydział GospodarczyKapitał Zakładowy: 290 500 PLN
 3.  KLIENT - osoba fizyczna lub prawna zamawiająca TOWAR.
 4.  TOWAR - produkty wymienione w zakładce na stronie internetowej
 5.  STRONA WWW - www.bonuseurotech.com.pl
 6.  DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


II.    Zamówienia


 1.  Złożenie zamówienia następuje poprzez zatwierdzenie zawartości koszyka na stronie internetowej SKLEPU oraz zatwierdzenie przez KLIENTA danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2.  Po złożeniu zamówienia KLIENT otrzymuje zatwierdzenie zamówienia na wskazany adres e-mail.
 3.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze „ZA POBRANIEM”- w momencie potwierdzenia przez KLIENTA danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zatwierdzenia zamówienia,
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym - w momencie zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia/ faktury pro-forma na koncie bankowym SPRZEDAJĄCEGO.
 4. Czas realizacji zamówienia otrzymają Państwo na dokumencie z Działu Obsługi Zamówień pt. "Potwierdzenie przyjęcia zamówienia"
 5. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeśli taka sytuacja wystąpi KLIENT zostanie niezwłocznie, po złożeniu zamówienia, poinformowany o nowym terminie realizacji.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że TOWAR będzie dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części TOWARÓW objętych zamówieniem, KLIENT będzie niezwłocznie informowany, na wskazany adres e-mail, o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji, tj.:
  • częściowej realizacji zamówienia,
  • wydłużeniu czasu oczekiwania,
  • anulowaniu całości zamówienia.
 7. W przypadku rezygnacji z zamówienia w części lub w całości stosownie do punktu 6, zwrot pieniędzy na konto KLIENTA nastąpi w terminie do 7 DNI ROBOCZYCH od otrzymania e-mailem przez SPRZEDAJĄCEGO decyzji KLIENTA.
 8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do czasu zatwierdzenia zamówienia przez SPRZEDAJĄCEGO. Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez kontakt z biurem SPRZEDAJĄCEGO telefonicznie pod numer tel. 022  732 20 64, lub e-mailem na adres  zamowienia@bonus-euro.pl.


III.    Promocje, wyprzedaże


SPRZEDAJĄCY ma prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej SKLEPU, bądź  wprowadzania do nich zmian.


Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba TOWARÓW i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zatwierdzonych przez SPRZEDAJĄCEGO zamówień na objęte promocją TOWARY, aż do wyczerpania zapasów.IV.    Cena i sposób płatności

 

 1.  Wszystkie ceny podane na stronie internetowej SKLEPU wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2.  Cena podana przy każdym TOWARZE jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez KLIENTA.
 3.  Cena podana przy każdym TOWARZE nie obejmuje kosztów dostawy TOWARU.
 4.  SKLEP zastrzega sobie prawo do zmiany ceny TOWARÓW znajdujących się w ofercie SKLEPU, wprowadzania nowych TOWARÓW do oferty SKLEPU.
 5.  Przewiduje się poniższe sposoby płatności za zamówiony TOWAR:
  •  płatność „ZA POBRANIEM” w chwili odbioru TOWARU,
  •  płatność przelewem bankowym na wskazane konto SPRZEDAJĄCEGO.
V.    Dostawa

 1.  Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA i określony w zamówieniu.
 2.  Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
 3.  Koszt wysyłki – zgodnie z cennikiem
 4.  SPRZEDAJĄCY wysyła TOWAR także za granicę po wpłacie na konto bankowe  ceny za TOWAR, prowizji, którą pobierają banki, oraz kwoty, którą pobiera dostawca wskazany przez KLIENTA.


VI.    Reklamacje

 1.  W momencie odbioru TOWARU KLIENT powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania SPRZEDAJĄCY zaleca sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.
 2.  W przypadku wad fizycznych TOWARU, określonych w art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.), KLIENTOWI przysługuje reklamacja.
 3.  SPRZEDAJĄCY nie odpowiada za wady fizyczne TOWARU, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na KLIENTA, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.
 4.  KLIENT zobowiązany jest do odesłania TOWARU przesyłką kurierską lub pocztową na adres Bonus Eurotech Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Pancerz 6. Do odsyłanego TOWARU należy dołączyć fakturę VAT oraz opis przyczyny reklamacji.
 5. SKLEP nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych „ZA POBRANIEM”.
 6.  Koszty związane z odesłaniem reklamowanego TOWARU, SKLEP zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.
 7.  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od dnia ich otrzymania, tj. od dnia otrzymania reklamowanego TOWARU wraz z fakturą i opisem reklamacji.
 8.  W przypadku uznania reklamacji, SPRZEDAJĄCY usunie wadę TOWARU lub wymieni wadliwy TOWAR na wolny od wad. W sytuacji gdy usunięcie wady lub wymiana nie będą możliwe, SKLEP zwróci KLIENTOWI równowartość ceny TOWARU lub zaoferuje inne dostępne w SKLEPIE TOWARY.


VII.    Odstąpienie od umowy

 1. KLIENT będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania TOWARU, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług od dnia jej zawarcia. Do zachowania wymienionego terminu wystarczy wysłanie SPRZEDAJĄCEMU oświadczenia przed jego upływem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.).
 2. Zwrot TOWARÓW wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia następuje staraniem i na koszt KLIENTA.
 3. Zwracany TOWAR musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów używania, w tym montażu.
 4. SKLEP gwarantuje zwrot kwoty równej cenie TOWARU. Zwrot ceny TOWARU nastąpi w terminie 5 DNI ROBOCZYCH od otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto wskazane przez KLIENTA. Koszt odesłania TOWARU nie podlega zwrotowi.


VIII.    Postanowienia końcowe

 1. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem VAT i wystawia faktury VAT. Dokument wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione TOWARY są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 2. Wszystkie TOWARY oferowane w SKLEPIE są wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3.  SKLEP działa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.). Dane osobowe są przetwarzane przez SPRZEDAJĄCEGO tylko za zgodą osoby, której dotyczą. Dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione. Zgromadzonych danych osobowych SKLEP nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza innym podmiotom. Wszyscy KLIENCI mają dostęp do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać.
 4. Zawartość SKLEPU nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.) - art. 543 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje na temat TOWARÓW będących w ofercie SKLEPU są zgodne z danymi katalogowymi producentów. SKLEP zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 5.  W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012.1225 j.t.).
 6.  Zasady świadczenia usług przez SPRZEDAJĄCEGO uzgadniane są indywidualnie.
 7.  Składając zamówienie KLIENT akceptuje niniejszy REGULAMIN.
Podkładki, stopki, odbojniki, bumpony

Oferujemy szeroką gamę samoprzylepnych podkładek poliuretanowych, które służą do: zabezpieczania powierzchni przed zarysowaniem, tłumienia wibracji, wygłuszania lub jako elementy antypoślizgowe.

 

Zobacz naszą ofertę
lub ulotkę

Newsletter

Adres e-mailWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Bonus Eurotech Sp. z o.o. w celu otrzymywania firmowego newslettera.