Szanowni Państwo,
z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemiczny związany z pojawieniem się w naszym kraju koronawirusa COVID-19 informujemy,
że ograniczamy wizyty w naszej firmie w terminie od 16 do 31 marca br. (z możliwością wydłużenia).
Wszelkie zapytania prosimy kierować bezpośrednio do Działu Handlowego na adresy:
Bernard Grela: b.grela@addevmaterials.com / +48 504 026 269
Anna Bukacka: a.bukacka@addevmaterials.com/ +48 512 170 440
Elżbieta Księżakowska: e.ksiezakowska@addevmaterials.com/ + 48 664 154 869
Informujemy, że STACJONARNY Dział Obsługi Klienta będzie nieczynny.
Nie będzie możliwe rozlicznie płatności KARTĄ ani GOTÓWKĄzamknij
Wersja mobilna             
 
banner Bonus

Ogólne warunki sprzedaży

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Bonus Eurotech Sp. z o.o.§ 1 Postanowienia ogólne


 1.    Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej Warunkami, określają warunki i zasady zawierania umów sprzedaży pomiędzy Bonus Eurotech Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Pancerz 6, NIP: 118 16 82 066, NR KRS 159261 Sąd Rej. dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, zwaną dalej Sprzedającym, a osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zwaną dalej Kupującym.
 2.    Warunki obowiązują od 01.05.2014 r. Stanowią one integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z podmiotami wymienionymi w ust. 1 niebędącymi konsumentami w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. .
 3.    Ogólne Warunki Sprzedaży dostarczane są Kupującemu najpóźniej z chwilą zawarcia Umowy, jak również dostępne są na stronie www.bonuseurotech.com.pl.
 4.    Strony Umowy są uprawnione do pisemnego ustalenia innych niż niniejsze Warunki, indywidualnie określonych warunków sprzedaży.
 5.    Ilekroć w niniejszych Warunkach mowa jest o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


§ 2 Zamówienie

 1.    Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część oferty i są przesyłane jako załącznik do Oferty sprzedaży oraz są dostępne na stronie internetowej firmy.
 2.    Oferta sprzedaży zostaje przedstawiona Kupującemu w formie pisemnej na wskazany adres e-mail lub osobiście i jest wiążąca przez okres wskazany w ofercie sprzedaży.
 a) Zamówienia składane on-line będą realizowane od kwoty 200 zł netto – minimum.
 3.    Oferta zostaje uznana za przyjętą, w przypadku ziszczenia się jednego z poniższych warunków:
 a)    Kupujący pisemnie zaakceptuje ofertę lub o takiej akceptacji powiadomi elektronicznie na wskazany w ofercie e-mail Sprzedającego,
 b)    Kupujący złoży zamówienie na produkty lub usługi przedstawione w ofercie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego,
 4.    Zamówienie Kupującego, składane w formie pisemnej powinno zawierać:
 a)    dane Kupującego, w tym adres, NIP, REGON,
 b)    pełną nazwę zamawianych produktów lub opis usług zgodnie z ofertą Sprzedającego,
 c)    liczbę sztuk zamawianych produktów,
 d)    numer oferty,
 e)    adres, na który mają zostać doręczone produkty,
 f)    osobę upoważnioną do odbioru produktów wraz z numerem telefonu,
 g)    inne istotne szczegóły dostawy wg uznania Sprzedającego, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego.
 5.    Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie przekaże Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w nim wartość zamówienia, termin płatności ceny, oraz termin dostawy ustalony na podstawie § 4 niniejszych Warunków.
 6.    Realizacji zamówienia - o terminie realizacji zamówienia zostaną Państwo poinformowania przez Działu Obsługi Zamówień droga mailową, który prześle do Państwa dokument "Potwierdzenie przyjęcia zamówienia"
 7.    Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. Jeśli taka sytuacja wystąpi Kupujący zostanie niezwłocznie, po złożeniu zamówienia, poinformowany o nowym terminie realizacji.

 

§ 3 Cena i warunki płatności

 1.    Oferta przedstawiona Kupującemu zawiera ceny wyrażone w polskich złotych.
 2.    Cena wskazana w ofercie obejmuje cenę netto produktów oraz doliczony do niej podatek VAT. Nie obejmuje ona kosztów dostawy.
 3.    Przewiduje się poniższe formy płatności:
 a)    płatność - za pobraniem, w chwili odbioru produktów,
 b)    płatność przelewem bankowym na wskazane konto Sprzedającego.
 4.    W przypadku płatności przelewem bankowym, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania zamówienia do czasu dokonania płatności.    
 6.    Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji wszystkich lub niektórych zamówień z Kupującym, a także prawo wstrzymania przyjęcia do realizacji nowych zamówień, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur VAT. 
 7.    Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i wystawia faktury VAT. Dokument wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.


§ 4 Dostawa i odbiór zamówienia

 1.    Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówione produkty w sposób i na adres wskazany w zamówieniu.
 2.    Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub DPD.
 3.    Sprzedający wysyła produkty także za granicę po wpłacie na konto bankowe   całej ceny za produkty, prowizji, którą pobierają banki, oraz kwoty, którą pobiera dostawca wskazany przez Kupującego.
 4.    Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy zamówionych produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w całości lub w części i obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w szczególności kosztami przygotowania produktu, kosztami składowania oraz kosztami transportu.

 

§ 5 Reklamacje i odpowiedzialność

 1.    Sprzedający oświadcza, że dostarczane produktu są wolne od wad.
 2.    W momencie odbioru zamówionych produktów Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedający zaleca sporządzić protokół szkody w obecności kuriera doręczającego przesyłkę.
 3.    W przypadku wad fizycznych zamówionych produktów, określonych w art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.), Kupującemu przysługuje reklamacja.
 4.    Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne produktów, które powstały po odbiorze towaru przez Kupującego, w tym na skutek błędnego przechowywania, niewłaściwego korzystania, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej. Sprzedający nie odpowiada za wady tkwiące w materiale powierzonym przez Kupującego. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału obciążą tego, kto materiał dostarczył.
 5.    Kupujący zobowiązany jest do odesłania  wadliwych produktów przesyłką kurierską lub pocztową na adres Bonus Eurotech Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Pancerz 6. Do odsyłanych produktów należy dołączyć opis przyczyny reklamacji  wraz z kopią faktury VAT lub numerem faktury VAT, wystawionej za reklamowany produkt.
 6.    Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych - za pobraniem.
 7.    Koszty związane z odesłaniem reklamowanych produktów, Sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.
 8.    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie do  14 dni roboczych od dnia ich otrzymania, tj. od dnia otrzymania reklamowanych produktów wraz z opisem przyczyny reklamacji  i kopią faktury VAT lub numerem faktury VAT, wystawionej za reklamowany produkt.
 9.    W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający usunie wadę produktu lub wymieni wadliwy produkt na wolny od wad. W sytuacji gdy usunięcie wady lub wymiana nie będą możliwe, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny produktów lub zaoferuje inne dostępne produkty.
 10.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zamówienia spowodowane Siłą Wyższą. Termin „Siła Wyższa” oznacza i obejmuje wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą Sprzedającego, w tym m. in., stan wojny, niepokojów społecznych, klęsk żywiołowych, strajków, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy.
 11.    Odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do szkody rzeczywistej, ale nie wyższej niż cena zamówionych produktów przez Kupującego. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści.

§ 6 Poufność

Strony zobowiązują się do nie rozpowszechniania informacji na temat zawartej umowy, w tym informacji dotyczących cen, wielkości i rodzaju zamówienia oraz terminów płatności.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1.    Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z realizacji Umowy.
 2.    W razie braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu sądem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach, ofercie oraz umowie, zastosowanie będą mieć właściwe przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia   23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.).
Dane kontaktowe

Bonus Eurotech Sp. z o.o

ul. Pancerz 6, 05-092 Łomianki

e-mail: info@bonus-euro.pl

tel.: +48 22 732 20 50

fax: +48 22 751 78 33

Newsletter

Adres e-mailWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Bonus Eurotech Sp. z o.o. w celu otrzymywania firmowego newslettera.